Przetwarzanie danych osobowych

Poprzez wypełnienie i odesłanie formularza kontaktowego:

Upoważniam spółkę TONDACH Czech Republic s.r.o. z siedzibą: Bělotínská 722, 753 18 Hranice, Regon: 28525884 (dalej jako "Spółka"), zgodnie z przepisami ustawy nr 480/2004 z późniejszymi zmianami, do wykorzystania mojego imienia, nazwiska, adresu e-mailowego i numeru telefonu do celów sprzedaży i marketingu, w szczególności w celu wysyłania informacji handlowych; zgoda na podstawie niniejszego ustępu może być w każdej chwili wycofana w dowolnej formie.

Zgodnie z ustawą nr 101/2000 o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami, upoważniam Spółkę do zbierania i przetwarzania moich danych osobowych i przyjmuję do wiadomości oraz wyrażam zgodę na następujące fakty:

1)      dane osobowe są zbierane w zakresie:

·         imię, nazwisko

·         adres (ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

·         numer telefonu

·         adres e-mail

Spółka nie zbiera szczegółowych danych osobowych, określonych w § 4 ustawy nr 101/2000 O ochroniedanych osobowych. 

2)      Dane osobowe są podawane w celu ułatwienia i przyspieszenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego oraz w celach biznesowych i marketingowych, w szczególności w celu wysyłaniakomercyjnych wiadomości, udzielania rabatów i innych korzyści zniżek biznesowych, doradztwa specjalistycznego i technicznego, w czasie niezbędnym do realizacji celu ich przetwarzania, tj. maksymalnie na okres 33 lat.

3)      Dane przekazane Spółce będą przechowywane i zabezpieczone w sposób szczegółowo określony wregulaminie wewnętrznym Spółki, którego tekst jest publicznie dostępny na życzenie.

4)      Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami mam prawo:

·         w każdej chwili zażądać informacji dotyczących przetwarzania moich danych osobowych

·         w przypadku, gdy Spółka przetwarza moje dane osobowe w sposób niezgodny z ochroną mego życiaprywatnego lub w konflikcie z prawem, w szczególności, gdy dane są w odniesieniu do celów przetwarzania niedokładne, mam prawo zażądać usunięcia wadliwego stanu przez Spółkę,  a to zwłaszcza poprzez zablokowanie, korektę, uzupełnienie lub usunięcie moich danych osobowych

·         cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zażądać ich usunięcia z bazy danychSpółki, przy czym cofnięcie zgody będzie obowiązywać z chwilą jego otrzymania przez Spółkę

Wyżej przedstawione prawo musi być potwierdzone w formie pisemnej, przesłanej na adres siedziby Spółki.

5)      Spółka nie przekazuje danych osobowych klientów trzecim stronom. Wyjątkiem są przypadki, w którychSpółka jest prawnie zobowiązana do przekazywania takich danych lub, jeśli chodzi o przekazanie takich danych osobie współpracującej, która na mocy umowy ze Spółką gwarantuje ten sam zakres ochrony danych osobowych co Spółka (np. administrator stron internetowych, agencja reklamowa). 

6)      Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych klientów ze strony Spółki są zagwarantowane w przepisach wewnętrznych Spółki.


7)      Swoje dane osobowe podaję dobrowolnie. W przypadku mojej niezgody z przekazaniem określonych danych osobowych lub w przypadku wycofania zgody, jestem świadomy/świadoma tego, że w tym przypadku Spółka nie może mi dostarczyć usług, w ramach któeych wymagane jest podanie takiej zgody.